ŠkolaVize školy

Vize školy

Vize SSZŠ: "ROSTEME SPOLU"

Vytváříme podmínky pro vzájemné učení a společný růst ve spokojeném dvěte.

Vize SSZŠ Litvínov "Rosteme spolu" je založena na vzájemném respektu, důvěře a sdílených principech, které všichni ve školním prostředí žijí a naplňují.

Vize pro nás znamená:

Žák

Chceme, aby se všichni žáci učili naplno, s radostí a s rovnými šancemi.

Chceme vést žáky tak, aby byli připraveni na příležitosti a výzvy světa 21.století a aby odcházeli ze školy s motivací k celoživotnímu vzdělávání.

Chceme vést žáky k sebepoznávání, seberozvoji, k důvěře ve své schopnosti i k zodpovdnosti za své učení.

Učitel

Chceme být respektujícími a tvořivými učiteli, kteří budují vztahy založené na vzájemné důvěře a vytvářejí příležitosti pro učeníkaždého dítěte tak, aby mohl co nejlépe rozvíjet svůj potenciál.

Chceme být žákům průvodci na cestě ke vzdělání a partnery, kteří vtvářejí otevřené a učící se společenství a neustále sledují dopad své práce na děti a jejich učení.

Prostředí, vztahy

Usilujeme o kvalitní spolupráci s rodiči žáků, podporujeme a rozvíjíme otevřené vztahy založené na vzájemné důvěře a respektu.

Rozvíjíme vztahy s partnery školy, podporujeme vztahy a udržitelný rozvoj s obci.

 

 

K O N C E P C E

Sportovní soukromé zkladní školy s.r.o., Litvínov na roky 2015 – 2020

Adresa školy:      Sportovní soukromá základní škola s.r.o., Podkrušnohorská 1677, Litvínov, 436 01                               

IČO:              25013513

DIČ:              207-25013513

IZO školy:     102 441 073

IZO školní jídelny:    102 677 964

IZO školní družiny: 110 017 684

Číslo účtu:  3409880297/0100 KB Litvínov

Hospodářsko-právní subjektivita:  právnická osoba

 

Zřizovatel, jednatel školy: Veronika Šťovíčková, Ivana Hořejší

Ředitel školy: Mgr. Pavel Škramlík

Kontakty:

Tel.:(+420) 476 752 896

Fax: (+420) 476 752 118

E-mail: [email protected]

Webové stránky: www.sszslitvinov.cz

Platnost dokumentu: od 1.9.2015

Mgr. Pavel Škramlík, ředitel školy                                 

Ivana Hořejší, jednatelka školy

Veronika Šťovíčková, jednatelka školy

 

Motto

„Je úžasné, co děti dokáží, když jim k tomu dáme příležitost.“ (Linda Dobson)

 

Úvod

Koncepce školy vychází ze zákona 564/2004 Sb. v platném znění, z Dlouhodobého záměru MŠMT, koncepce 2020, z Dlouhodobého záměru Ústeckého kraje a Kritérií kvalitní školy (ČŠI 2015). Škola má některá specifika, která ji odlišují od ostatních škol a ovlivňují cíle školy, které vycházejí z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

 

Mise školy

Posláním školy je poskytovat základní vzdělání uložené školským zákonem, kvalitně plnit výchovně – vzdělávací práci.  V bezpečném a motivujícím prostředí vytvářet podmínky pro maximální duševní i fyzický rozvoj každého žáka na jeho maximální úrovni s důrazem na klíčové kompetence, vnitřní motivaci k celoživotnímu učení, gramotnosti ve vzdělávání a další studium a uplatnění v otevřené Evropě.

 

Vize školy

„Vzájemnou podporou k úspěchu.“

I. Základní cíle

 1. Poskytnout žákům kvalitní základy vzdělání. Vytvořit podmínky pro celoživotní vzdělávání a uplatnění v životě.
 1. Rozvíjet osobnost každého žáka, aby byl schopen samostatně myslet, svobodně se rozhodovat a projevovat se jako demokratický občan, to vše v souladu s obecně uznávanými životními a mravními hodnotami.
 2. Realizovat výchovně-vzdělávací proces na nadprůměrné úrovni ve všech jeho složkách s maximálním důrazem na individuální přístup k žákům, při zajištění sportovní výkonnosti.
 3. Nabídnout nadstandardní podmínky pro žáky za poplatek tak, aby pro ně byla škola přitažlivá a dokázala kromě jiného smysluplně vyplnit i volný čas dětí.
 4. Vytvořit podmínky pro skloubení tréninkového procesu s výchovně-vzdělávacími cíli:

           a) Ve sportovních oddílech s profesionálními nebo poloprofesionálními trenéry rozvrh

                přizpůsobovat s ohledem na efektivní využití sportovišť.

            b) Nabídka širokého spektra pohybových aktivit dětí ve volném čase.

 

II. Prostředky k dosažení cílů

 1. Vzdělávací program školy

          Základním prostředkem k dosažení cílů je plnění vzdělávacího programu pro ZV s názvem „Škola               v pohybu“.

 1. Klima školy
 • Usilovat o celkové kulturní, inspirativní a podnětné prostředí školy.
 • Rozvíjet kvalitní mezilidské vztahy (mezi učiteli a žáky, mezi učiteli a ostatními pracovníky školy, učiteli a rodiči, vztahy mezi vedením školy a pedagogickým sborem i mezi žáky).
 • Respektovat koncepci a cíle školy, dodržovat kodex pracovníka SSZŠ, loajalitu ke škole a zájem o vše, co s prací školy souvisí.
 • Budovat v žácích vztah ke škole a hrdost na „svou“ školu.
 • Vytvářet klidné, podnětné, bezpečné a stimulující prostředí pro žáky i učitele založené na vzájemné důvěře a respektu.
 • Podporovat otevřené partnerství mezi žáky a zaměstnanci školy.
 1. Organizace školy a řízení
 • Mít zpracovaný kvalitní organizační řád školy a organizační dokumentaci školy, neustále je inovovat, aby odpovídala skutečným potřebám školy.
 • Prosazovat osobní zodpovědnost a zainteresovanost zaměstnanců.
 • Zajistit podíl pracovníků na strategii řízení a vlastním hodnocení školy, smysluplně delegovat.
 • Preferovat kvalitní otevřené formy komunikace (písemné a ústní) mezi zaměstnanci.
 • Usilovat o organizační propojení školy s vedením oddílů hokeje, kopané, volejbalu, gymnastiky a aerobiku a vytvoření jednotného systému výchovy a vzdělávání žáků, zajištění vzájemné informovanosti především mezi rodinou a školou.
 1. Personální zajištění a vedení lidí
 • Udržet a rozvíjet profesní dovednosti, rozvíjet funkční systém podpory, motivace a odměňování.
 • Při výměně nebo doplňování pedagogického sboru preferovat odbornost, kvalifikovanost a osobnostní předpoklady. Podporovat učitele a jeho roli průvodce, který dokáže u žáků podporovat zvídavost, chuť se učit.
 • Řídit se „Kodexem učitele SSZŠ“.
 • Zajišťovat kvalitní další vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřené na potřeby školy i jednotlivců.
 • Systematicky podporovat kvalitu výchovně-vzdělávacího procesu.
 • Vyžadovat zodpovědnost všech pracovníků za proces výuky, výsledky žáků, vést všechny pracovníky k jednotnému a důslednému působení na žáky.
 • Klást důraz na kvalitu odváděné práce na úseku technicko - hospodářských pracovníků. Provádět systematickou kontrolu kvality práce na úseku údržby, úklidu a stravování.
 1. Vzdělávání a výchova žáků
 • Vzdělávací obsah, aktivity a činnosti směřovat k utváření klíčových kompetencí a gramotností žáků.
 • Využívat vhodné a efektivní metody a formy práce, které podněcují k tvořivému myšlení, logickému uvažování a ke schopnosti řešit problémy.
 • Podporovat spolupráci žáků různého věku a učení v souvislostech.
 • Respektovat žákovu osobnost.
 • Smysluplně využívat technologie jako samozřejmou součást vzdělávání.
 • Podporovat nadání žáků: intelektuální, sportovní a pohybové i estetické. Vytvořit žákům vhodné podmínky pro jejich individuální rozvoj a pečovat o jejich talent.
 • Vést k celoživotnímu vzdělávání. Umožnit žákům osvojit si strategie a motivovat je pro celoživotní učení.
 • Výuku zaměřit na činnostní učení a na využitelnost v praxi.
 • Podporovat vnitřní motivaci v učení: smysluplnost, spolupráci a možnost výběru. Podněcovat aktivitu dětí, podporovat zájem a zvídavost.
 • Rozvíjet samostatnost žáků i schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých.
 • Učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní i sociální zdraví a být za ně odpovědný.
 • Učit vzájemné toleranci tak, aby žáci uplatňovali svá práva a plnili své povinnosti.
 • Vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci v mateřském i cizím jazyce.
 • Rozvíjet počítačovou gramotnost žáků a práci s informacemi.
 • Vést žáky k ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám.
 • Rozvíjet demokratické procesy v rámci školy – řešit problémy na úrovni samosprávné demokracie.
 • Mít a plnit funkční preventivní program.
 • Pečovat o žáky se specifickými poruchami učení a chování, vést je ke kompenzaci specifických obtíží.
 • Pečovat o žáky talentované a mimořádně nadané, jejich nadání dále rozvíjet.
 • Podporovat formy práce a činnosti se žáky, které vedou k usnadnění výběru střední školy.
 1. Profilace školy
 • Rozšířená výuka TV – na II. stupni školy 3., resp. 4 hodiny týdně.
 • Výuka cizích jazyků:
  • výuka angličtiny od 1. ročníku
  • výuka němčiny od 7. ročníku
  • práce metodou CLIL
  • výjezdy žáků do zahraničí na jazykové pobyty (nikoli poznávací)
  • snaha o spolupráci se zahraničními školami
 • Výuka ICT od 4. ročníku a digitální technologie v 8. a 9. ročníku
 • Zaměření výuky na průřezové téma environmentální výchovy
 • Volitelné předměty:
  • Přírodovědné praktikum
  • Etická výchova
  • Finanční gramotnost
  • Základy administrativy
  • Hokej
  • Čtenářská gramotnost
  • Matematická gramotnost
  • Konverzace v AJ
  • Digitální technologie
  • Základy administrativy
  • Informační a komunikační technologie
 • Lektorská, mentorská a metodická činnost pedagogů školy
 • Účast v celorepublikových a školních projektech
 1. Mimotřídní a zájmová činnost
 • Vytvářet podmínky pro kvalitní práci školní družiny a školního klubu.
 • Kvalitně vyplňovat volný čas bohatou a rozmanitou nabídkou zájmových kroužků.
 1. Sport ve škole
 • Kvalitně a v souladu s vývojovými fázemi vývoje dítěte rozvíjet všechny pohybové dovednosti ve výuce TV.
 • Vytvářet podmínky pro kvalitní spolupráci se sportovními kluby a cvičení ESTI.
 • Poskytovat sportoviště školy sportovním klubům.
 • Rozvíjet spolupráci s trenéry zejména na cílech a obsahu TV ve škole.
 • Vyhledávat možnosti spolupráci s významnými sportovci.
 1. Škola a veřejnost, image školy
 • Intenzívně spolupracovat s rodiči, poskytovat jim základní a objektivní informace o škole a informovat je o studijních výsledcích dětí, vést rodiče k participaci na životě školy, snažit se o aktivní zapojení rodičů do vzdělávacího procesu žáků.
 • Spolupracovat se školskou radou a s poradním sborem ředitele školy.
 • Vytvářet příznivé představy o škole, prezentovat školu a její aktivity na veřejnosti.
 • Vyžadovat zodpovědnost všech pracovníků za informovanost vůči veřejnosti a pozitivní obraz školy na veřejnosti.
 • Informovat rodiče o studijních výsledcích žáků, o způsobu, obsahu a rozsahu výuky, o uvažovaných změnách ve škole atp.
 • Podávat informace o reálných možnostech žáků po ukončení školy.
 • Předcházet záškoláctví a jiným negativním jevům u žáků.
 • Rozvíjet spolupráci se zahraničními školami.
 • Propagovat školu formou příspěvků do různých periodik a vydáváním vlastního periodika (Noviny „Sportovka“), kvalitní web školy, atp.
 1. Materiální a technické předpoklady
 • Maximálně využívat dotací z různých zdrojů – fondy, granty, projekty.
 • Hospodárně nakládat se všemi finančními prostředky školy.
 • Udržovat sportoviště a prostory pro využití volného času.
 • Získat dotaci na rekonstrukci školní zahrady na sportoviště.
 • Získat dotaci na rekonstrukci bývalého pavilonu dílen.
 • Plnit plán ICT.
 • Průběžně doplňovat kabinetní sbírky, knihovny, fond učebnic a programové vybavení výpočetní technikou.
 • Udržovat okolí školy.
 • Průběžně doplňovat vybavenost novým nábytkem.
 1. Evaluace školy
 • Zvyšovat kvalitu školy plněním plánu autoevaluace.
 • Průběžně vyhodnocovat plnění koncepce školy, školního vzdělávacího programu, plánů profesního rozvoje pedagogických pracovníků.
 • Průběžně vypracovávat vlastní hodnocení školy za tříleté období.
 • Každý rok předkládat výroční zprávu včetně hospodaření, zprávy auditora a vyhodnocení autoevaluačních procesů školy.

 

Závěr

 • Realizaci koncepce upřesňuje roční plán práce rozpracovaný do plánů měsíčních a týdenních.
 • Školní vzdělávací program je rozpracován do tematických učebních plánů učitelů.
 • Podkladem k tvorbě ročního plánu práce je výroční zpráva za předcházející školní rok, vyhodnocení autoevaluace školy a závěry pedagogických rad.

 

 

     V Litvínově: 24. 8. 2015

     Mgr. Pavel Škramlík

     ředitel školy

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies