ŠkolaŠkolní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště

 

V našem školním poradenském pracovišti se zabýváme péčí o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (identifikace žáků s SVP, pravidelná intervence, podpora těchto žáků v hodinách) a metodickým vedením pedagogů při práci s těmito žáky. ŠPP zajišťuje také podporu a včasnou intervenci žákům ohrožených školní neúspěšností a žákům sociálně ohroženým. Dále svou pozornost věnujeme našim třídním kolektivům – primárně se zabýváme jejich podporou v oblasti budování a mapování vztahů mezi dětmi (např. pomocí sociometrie), preventivními aktivitami předcházející výskytu rizikového chování žáků.   

Každoročně věnujeme zvláštní pozornost našim nastupujícím prvňáčkům, jsme přítomni u zápisů do prvních ročníků, poskytujeme základní poradenství zákonným zástupcům. S jejich souhlasem provádíme v průběhu prvního školního roku Test rizika čtení a psaní pro rané školáky, pomocí nichž se nám daří včas zachytit oblasti, které je třeba u prvňáčků posilovat (např. v důsledku nezralosti percepčních schopností, grafomotorické neobratnosti, logopedických vad) a nastavit tak včasnou a efektivní podporu pro tyto žáky.

Také naši deváťáci si zaslouží více pozornosti, a proto je v rámci kariérového poradenství provázíme procesem rozhodování o jejich další profesní cestě.

Nedílnou součástí naší práce jsou pravidelné konzultace se zákonnými zástupci našich žáků, které vnímáme jako partnery při nastavení vhodných opatření vedoucích ke společným cílům.

Školní poradenský tým je tvořen těmito pracovníky:

Mgr. Marie Očenášková – speciální pedagog

Mgr. Pavla Beránková – sociální pedagog

Mgr., Bc.  Jana Málková, DiS. – školní metodik prevence

Mgr. Petr Lovaš – kariérový poradce

 

Škola se od září 2021 zapojila do projektu Ministerstva školství: sszslitvinov.cz/web/aktuality/desatero-pro-primarni-prevenci.5554

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies